Din varukorg

Din varukorg är tom.

Fortsätt handla

Följande dokument beskriver användarvillkoren för Make ID-webbplatsen. Innan du använder något av Make ID-tjänsterna måste du läsa, förstå och godkänna dessa villkor.

1. Allmänna bestämmelser
(1) Både, slutkonsumenter och företagskunder anses vara kunder enligt de nuvarande villkoren.

(2) Dessa villkor gäller för hela affärsförhållandet mellan kunden och www.make.id. De gäller för företagare för alla framtida affärsrelationer, även om det inte uttryckligen överenskommits igen. versionen vid kontraktstidpunkten är tillämplig och giltig.

2. Produkter
(1) De erbjudna produkterna är grafiska och tryckta material "kort" som i själva verket är ett prov, eller en nyhet som kanske inte får användas i allmänhetens cirkulation. De har ingen officiell status och är inga officiella handlingar. De överlåter inte heller några rättigheter eller privilegier till innehavaren. Korten själva ses inte som någon form av bevis.

(2) Korten är inte officiella eller förstår de som kopior / förfalskningar eller är gjorda för användning eller experiment av processer som vid ett befintligt, officiellt officiellt kort.

(3) Missbruket av detta kort är olagligt, oavsett om det beror på en felaktig representation, bedrägeri, missbruk i allmänhet eller annat. Om du bestämmer dig för att göra något annat än det ursprungliga förvärvsformålet med dessa nyhetskort, måste du ta in kunskap om att du kan skada lagstiftningen.

3. Krav på kunder
(1) MAKE.ID ansvarar inte för några (direkta, indirekta, oavsiktliga, speciella, typiska följder) förluster eller skador som orsakas av användningen av dessa kort. När du är osäker, ersätter kunden för alla egna skador och tredje parts skulder.

(2) Ägandet av dessa nyhetskort kan vara förbjudet eller olagligt i vissa regioner. Det är kundens ansvar att verifiera att innehav av dessa kort är tillåtet i önskat område innan du köper ett kort hos oss. Med inköp av våra nyhetskort bekräftar klienten att innehav av detta kort är tillåtet i motsvarande stat, stad eller land.

(3) Upplysningen om falsk, bedräglig information kan vara olaglig. I första hand, vad härmed menas, är användningen av MAKE.ID-kort som ett bevis på ålder eller statusdetektering (även med falsk information) för något olagligt syfte.

4. Slutsats av kontrakt
(1) De produkter och tjänster som finns i denna webbutik utgör inte bindande erbjudanden. Det är snarare en inbjudan till kunden att lämna ett bindande erbjudande till MAKE.ID genom att beställa.

(2) Genom att skicka orderuppgifterna i slutet av beställningsprocessen lägger kunden en bindande ordning för objekten i den virtuella kundvagnen. MAKE.ID kommer att bekräfta mottagandet av ordern omedelbart. Denna bekräftelse på kvittot utgör inte acceptansen av ordern. Det kan dock vara kopplat till godkännandedeklarationen.

(3) MAKE.ID har rätt att acceptera kundens kontraktsuppdrag (beställning) inom sju arbetsdagar efter mottagandet. Godkännande kan deklareras antingen genom uttrycklig kommunikation eller leverans av varorna.

(4) MAKE.ID har rätt att begränsa ordern till hushållsbeloppet. Dessutom reserveras eventuella ändringar, som innehåll, form eller färg - i den mån det är rimligt för kunden.

(5) Slutkontraktet är föremål för leverans i en eller flera delar, vid felaktig eller felaktig leverans av leverantörer - det betyder att MAKE.ID inte tar någon risk. Ansvaret för avsikt och försummelse i enlighet med § 9 i dessa villkor och villkor ska förbli opåverkat. I händelse av otillgänglighet eller endast delvis tillgänglighet av tjänsterna meddelar MAKE.ID omedelbart kunden. I händelse av att kunden återkallas, återbetalas en redan betalad betalning omedelbart om tjänsten inte har initierats ännu.

5. Uttag
(1) Vanligtvis har konsumenten rätt till återkallelse för inköpta varor. I det föreliggande fallet är emellertid i enlighet med § 312 d punkt 4 BGB (tyska civillagen) gäller inte rätten till återkallande, eftersom avtalet omfattas av leverans av varor som produceras enligt kundens specifikationer och är tydligt anpassade till personliga behov.

6. Priser och frakt
(1) Alla priser i online-butiken är totala priser. De innehåller redan alla priskomponenter, särskilt försäljningsskatten.

(2) Om inte annat avtalats inkluderar priserna inte förpackning, frakt, porto eller försäkring. Därför kan det medföra ytterligare fraktkostnader för leverans av de beställda produkterna. kunder kommer att uttryckligen anmälas om beloppet.

7. Fraktpolicy
(1) Om inget undantag uttryckligen har överenskommits ska varorna endast levereras efter en förskottsbetalning - det vill säga leverans kommer endast att ske efter det att betalningen har gjorts.

(2) Delleveranser är tillåtna om det är rimligt för kunden.

(3) För företag kan det finnas en risk för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring av de sålda varorna genom överföringen till sig själv eller en person som är behörig att ta emot den. Vid inköpsorder kan risken vara med leverans av varorna till en lämplig transportperson. För konsumenter är risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda alltid med överlämnandet av varorna till konsumenten, oavsett om kunden är i felaktighet för godkännande.

8. Betalning
(1) Vid betalning via banköverföring eller kontantbetalning är det nödvändigt att skicka fullständigt namn och syfte / ordernummer till det anmälda bankkontot.

(2) Klienten ska endast ha rätt att kompensera om hans motkrav har lagts upp eller accepterats av MAKE.ID. Klienten kan endast utföra sina rätt till kvarhållande om motkravet är baserat på samma kontrakt.

9. Behållning av titel
(1) För konsumenter behåller MAKE.ID ägande av de sålda varorna (villkorliga varor) tills full betalning av köpeskillingen har gjorts. För företag, MAKE.ID insisterar på full betalning av alla fordringar från det pågående affärsförhållandet.

(2) Klienten är skyldig att hantera varorna noggrant under bevarandet av titeln.

(3) Under uppehållstillståndet är kunden skyldig att tillåta tredje parts tillgång till sina varor till säljaren - till exempel vid anfall - och att informera säljaren om eventuella skador eller förstöring av varan och att lämna all information och dokument som krävs för att skydda ägarnas rättigheter. Tjänstemän eller tredje man måste informeras om det utländska ägandet. Kunden måste informera om en förändring av ägande av varorna såväl som byte av bostad.

(4) Vid kundens avtalsbrott - i synnerhet betalningsföreläggande eller vid överträdelse av en tull enligt paragraf (2) och (3) i denna bestämmelse - MAKE.ID har rätt att säga upp avtalet och återkräva varor.

10. Garanti och garanti
(1) Enbart presentationen av varje produkt på webbplatsen ska ses som en ren servicebeskrivning och inte på något sätt som en garanti för produkternas kvalitet. Garantinställningar från tredje part, såsom tillverkarens garantier, förblir opåverkade.

(2) I enlighet med lagstadgade bestämmelser kan kunden endast kräva efterföljande uppfyllelse om de levererade varorna är defekta. Kunden har valet om efterföljande utförande ska utföras antingen genom reparation eller byte. MAKE.ID är dock berättigad att vägra typ av uppfyllelse om det kommer med oproportionerliga kostnader, medan den andra typen av åtgärd är utan betydande nackdelar för kunden.

(3) Kunden har inte rätt att direkt eliminera en brist i sig själv eller ta bort den av en tredje part (självförverkligande). Eventuella kostnader som uppkommer kommer inte att ersättas.

(4) Om den efterföljande prestationen misslyckas kan kunden efter eget gottfinnande minska lönen (nedsättning), säga upp avtalet (återkallande), kräva ersättning eller få ersättning för kostnaderna. Om kunden begär en kompensation hävdar vi förlorade kostnader, gäller ansvarsbegränsningarna i avsnitt 9 i dessa användarvillkor.

(5) Begränsningsperioden för kundens rättigheter på grund av brister i de inköpta varorna uppgår till två år från leverans av varor till konsumenter och för företag till ett år från leveransdagen. Tillhörande begränsningsåtgärder till dessa tidsgränser gäller inte om MAKE.ID är ansvarig enligt avsnitt 9 i dessa Villkor eller det hänvisar till en tredje parts reella rätt, på grund av vilken överlämnandet av leveransmaterialet kan krävas.

11. Ansvar
(1) På grund av lagliga krav är MAKE.ID helt ansvarig för skador som uppstår på grund av skada på liv, lem eller hälsa som grundas på en avsiktlig eller oaktsam överträdelse av sin plikt, dess juridiska ombud eller dess assistenter och andra skador, baserat på en avsiktlig eller grovt oaktsamt intrång i tull och bedrägeri, dess juridiska ombud eller ombud. Dessutom är MAKE.ID helt ansvarig för skador som omfattas av ansvaret enligt bindande lagbestämmelser, såsom tyska produktansvarslagen.

(2) MAKE.ID är ansvarig för skador som orsakas av enkel försumlighet, i den mån försumligheten avser åsidosättande av avtalsförpliktelser, där uppfyllandet av avtalets syfte är av särskild betydelse (kardinalförpliktelser) medan ansvaret är begränsat till förutsebara, typiska, direkta genomsnittliga skador.

(3) I händelse av något försumliga överträdelser av mindre avtalsförpliktelser är MAKE.ID inte ansvarig gentemot företagen. mot konsumenterna är ansvaret i dessa fall begränsat till den förutsebara, typiska, direkta genomsnittliga skada.

(4) Eventuellt ytterligare ansvar - oavsett det påstådda kravets rättsliga karaktär - är uteslutet.

12. Slutbestämmelser
(1) Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller. För konsumenter som inte ingått avtalet för yrkesmässiga eller kommersiella ändamål är detta val av lagstiftning endast giltigt i den utsträckning det beviljade skyddet inte återkallas av obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sitt hemvist.

(2) Bestämmelserna i FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor (CISG) gäller inte.

(3) Om några avtalsbestämmelser med kunden, inklusive dessa villkor, helt eller delvis är ogiltiga eller om avtalen innehåller ett gap, ska detta inte påverka giltigheten för de återstående bestämmelserna. I sådana fall åtar sig parterna att ersätta den helt eller delvis ineffektiva bestämmelsen genom en effektiv bestämmelse, vars ekonomiska framgång ligger närmast den ineffektiva bestämmelsen.

(4) Domstol för alla tvister som härrör från detta avtal är Hamburg.Dessa användarvillkor är effektiva från och med augusti 01, 2016.